Конструиране


Конструирането  e един от най-важните етапи в дългия и сложен процес на производството на облекло и в голяма степен определя неговия вид и качество. Построяването на основна конструкция, наричана още базисна, е началния и най-съществен етап в конструирането, тя е единна в своето принципно решение за всяко отделно изделие. Разработването на основната кройка за даден модел може да се изготви на базата на снимка, скица или мостра, предоставена от клиента. Използването на различни методики за конструиране на облекло, както и детайлното познаване на технологията на изработването му, ни позволява да представим на нашите клиенти една конструкция, която максимално възпроизвежда техния дизайнерски проект. Конструкторът е този, който реализира замисъла на дизайнера в готов вид и представя сложната обемно-пространсвена структура на облеклото в едно единно цяло. Процес, в който се преплитат високият професонализъм на конструкторите в нашата фирма, с най-новите разработки в ползваният CAD продукт. Корекции в конструкцията на цял модел или отделни негови детайли се правят според коментариите и изискванията от страна на клиента, с цел постигане на единство и синхрон между художествената, конструктивната и функционалната страни на проекта.